مسئول کمیته نظارت بر آزمون و آموزش الکترونیک

تعداد بازدید:۴۸۱

کمیته نظارت بر آزمون و آموزش الکترونیک
مسئول کمیته نظارت بر آزمون و آموزش الکترونیک

دکتر اسماعیل مهرآیین

مرتبه دانشگاهی: استادیار

رشته تحصیلی:  مدیریت اطلاعات سلامت

آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۳۹۹