شورای انضباطی

تعداد بازدید:۱۱۰۰

 خانم باهره غفاری
سمت : دبیر کمیته انضباطی

خانم هاجر بدری 

سمت: کارشناس کمیته انضباطی دانشجویان

شماره تماس مستقیم : 32430988-۰۴۵

شماره تماس: 04532426606 داخلی 138

معرفی کمیته انضباطی
شیوه نامه اجرائی انضباطی دانشجویان
آیین نامه انضباطی دانشجویان
شیوه نامه اجرایی آیین نامه پوشش و رفتارحرفه ای
فلوچارت

 

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۴۰۱