شرایط دانشگاه برای مجموعه رشته ها

تعداد بازدید:۶۱۱

انتقال دانشجویان دانشکده به سایر دانشگاه ها ممنوع می باشد.

شماره تلفن ثابت معاونت آموزشی دانشکده: 04532434042

شماره تلفن ثابت مدیر آموزش و تحقیقات : داخلی 125-04532426606

شماره تلفن ثابت مسئول آموزش: 04532421933

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۴۰۱