مرکز بهداشت شهرستان با گروههای فنی ، تخصصی ، کارشناسی و اداری و مالی  که هریک در حیطه مشخص شده و در چارچوب برنامه های مصوب حوزه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در راستای حصول اهداف معین تلاش و فعالیت می نماید.

******************************************************************************

لینک کانال اطلاع رسانی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خلخال

درپیام رسان بله

https://ble.im/khalkhal_health