اخبار واحد

برگزاری آزمون بهورزی

به گزارش روابط عمومی دانشکده ؛ آزمون بهورزی طی مقررات و زمان برگزاری آزمون مندرج در آگهی پذیرش مورخ ۹۹/۶/۲۱ راس ساعت ۱۰ صبح با حضور ۱۲ نفر شرکت کننده با مدرک کارشناسی برای خانه های بهداشت در معاونت آموزشی دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب