گروه گسترش و توسعه شبکه

تعداد بازدید:۵۳۳۳
مسئول گروه:
دکتر صائمه بهبودی(پزشک عمومی)
کارشناسان:
آقای اسماعیل نیاستی (کاردان بیماریها) ، آقای سید بهزاد نظری (کارشناس گروه گسترش)،سرکارخانم زهرا ابراهیمی (کارشناس امور بهورزی ) ، سرکار خانم فرخنده پورامام وردی (کاردان مامایی)
شماره تماس واحد: ۳۲۴۳۴۷۳۷- ۰۴۵ داخلی ۲۰
پست الکترونیکی : ghostaresh@khalums.ac.ir
آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۴۰۰