آزمایشگاه مرجع سلامت

تعداد بازدید:۲۷۹۶
مسئول واحد:

مهدی بحری

پست الکترونیکی واحد:lab@khalums.ac.ir

شماره تماس: ۳۲۴۲۷۴۱۵ داخلی: ۲۳

کادر شاغل:

مسعود ایلداری

زهرا باقرزاده

شهلا فخریپور

فریبا کسایی

زهرا احمدی

فاطمه اصلانی

 

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۴۰۱