واحد آموزشگاه بهورزی

تعداد بازدید:۲۷۲۶

مدیر آموزشگاه بهورزی:

فیروزه فیض الهی (کارشناس مامایی)

کارکنان واحد:

سارا دهستانی (کارشناس مامایی)

بهناز جلیلی (کارشناس مامایی)

سکینه شیخانلو (کارشناس مامایی)

سلیمان شاددل (کارشناس بیماریها) 

پست الکترونیکی واحد: . beh.kh@arums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۲۴۲۷۱۱۹- ۰۴۵ داخلی ۵۲

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۶