آموزش و ارتقای سلامت

تعداد بازدید:۵۵۶۳
مسئول واحد:
بهناز جلیلی (کارشناس مامایی)
پست الکترونیکی واحد: . v.amozesh@khalums.ac.ir
شماره تماس مستقیم: ۳۲۴۲۷۱۱۹ داخلی :۵۲
شرح وظایف کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت در سطح ستاد مرکز بهداشت شهرستان
 • برنامه ریزی عملیاتی (شامل نیاز سنجی، تعیین اهداف و استراتژی) برای اجرای سالانه برنامه ملی خود مراقبتی برای هر یک از رویکردهای خود مراقبتی فردی، سازمانی، اجتماعی و گروه های خود یار در سطح شهرستان
 • اقدام برای جلب حمایت همه جانبه و آشنایی مخاطبان با اجرای برنامه ملی خود مراقبتی فردی، سازمانی و اجتماعی و گروه های خودیار منطقه تحت پوشش (مکاتبات، جلسه، آموزش همگانی و......) در سطح شهرستان
 • شرکت در دوره های آموزشی برنامه ملی خود مراقبتی و ارزشیابی رسانه و مداخلات آموزش سلامت
 • توانمند سازی کارشناسان مراقب سلامت و سایر کارکنان بهداشتی برای اجرای برنامه عملیاتی خود مراقبتی در سطح شهرستان
 • نظارت بر آموزش های سفیران سلامت
 • برگزاری جلسات ماهانه با کارشناسان مراقب سلامت خانواده تحت پوشش
 • اقدام برای توسعه خود مراقبتی فردی، سازمانی و اجتماعی (شامل برگزاری دوره های اموزشی حضوری، هماهنگی برای برگزاری دوره های آموزشی آن لاین برای اعضای شورای ارتقای سلامت، ارزشیابی دوره آموزشی) در سطح شهرستان
 • ارزشیابی عملکرد سازمان ها و شوراهای حامی سلامت منطقه تحت پوشش طبق چک لیست خود مراقبتی سازمانی / شوراها سالانه
 • مدیریت فعالیت گروههای خود یار منطقه تحت پوشش (شامل تامین و توزیع بسته های آموزشی، تکمیل فرم شماره ۱ سفیر سلامت در پرونده خانوار، تکمیل چک لیست ارزیابی گروه خود یار به صورت فصلی)
 • ارزشیابی اقدامات انجام شده در برنامه ملی خود مراقبتی در سطح شهرستان (بررسی شاخص های برنامه طبق پنل مدیریت اطلاعات سلامت)
 • ارزیابی عملکرد مراکز تابعه
 • مدیریت سامانه ارس (شامل ایجاد شناسنامه و ارزیابی داخلی در هر یک از چهار مرحله پیش رسانه / مداخله، پیش آزمون، اجرا و ارزشیابی)
 • بازدید از مراکز تابعه بر اساس جدول برنامه ریزی و ارسال پسخوراند به واحد های تابعه
 • تشکیل کمیته ساماندهی رسانه
 • مستند سازی اقدامات انجام شده و گزارش به سطوح بالاتر
 • اجرای برنامه های ابلاغ شده از سطوح بالاتر
 • جمع بندی آمار و تجزیه تحلیل شاخصها و ارسال به استان
آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۴۰۰