امور دارویی مرکز بهداشت

تعداد بازدید:۱۷۷۴

مسئول واحد:

محسن شهنوازی

شماره تماس مستقیم:۳۲۴۳۴۷۱۸

شماره داخلی:۱۸

 

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۶