واحد بهبود تغذیه

تعداد بازدید:۴۲۹۷
مسئول واحد:

منیژه حقگویی (کارشناس مامایی)

پست الکترونیکی واحد: Nutrition@khalums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۲۴۲۶۸۰۳ داخلی:۱۲

 

فایلهای مورد نیاز تغذیه
تغذیه

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۴۰۰