مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بیرق

تعداد بازدید:۳۴۳۰
مسئول مرکز:
قاسم امانی
پست الکترونیکی مرکز: biragh@khalums.ac.ir
شماره تماس مرکز: ۳۲۴۰۶۵۷۸

روستاهای تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت بیرق

روستای اصلی

روستای قمر

روستای سیاری

شماره تماس روستای اصلی

بیرق

 

 

۳۲۴۰۶۵۸۱

سوسهاب

 

 

۳۲۴۰۹۳۵۸

ترازوج

 

 

۳۲۴۰۶۵۶۹

کلی

 

 

۳۲۱۴۲۸۴۱

چنار

دوستلو - خوشنامه

مره جین آقسو- بورگیهیم

۳۲۴۹۴۰۷۴

قزلدرق

گلوجه ترک وارث آباد

 

۳۲۴۰۶۵۸۰

پیش شماره استان ۰۴۵

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰