مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی ۲۲ بهمن کلور

تعداد بازدید:۳۵۲۱
مسئول مرکز:
طمورث یاوری
پست الکترونیکی مرکز :kolor@khalums.ac.ir
شماره تماس مرکز: ۳۲۴۶۳۷۲۹-۳۲۴۶۳۲۱۲

روستاهای تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت کلور

روستای اصلی

روستای قمر

روستای سیاری

شماره تماس روستای اصلی

پایگاه کلور

 

دیلمده

۳۲۴۶۴۳۹۶

فوریت کلور

 

 

۳۲۴۶۴۵۱۵

درو

 

 

۳۲۱۴۲۶۲۴

پیش شماره استان ۰۴۵

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰