مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی شهید رجایی هشجین

تعداد بازدید:۳۷۵۲
مسئول مرکز:
دکتر محمد غفاری
پست الکترونیکی مرکز: hashjin@khalums.ac.ir
شماره تماس مرکز:   ۳۲۴۸۳۷۹۲-۳۲۴۸۲۰۶۲

روستاهای تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت هشجین

روستای اصلی

روستای قمر

روستای سیاری

شماره تماس روستای اصلی

کجل

دیز

شمس آباد کاوان کوسه جین - کلکچمی

۳۲۴۹۱۵۱۲

کهراز

 

 

۳۲۴۸۳۶۸۸

کزج

 

 

۳۲۴۶۸۸۲۰

منامین

ساربانان

 

۳۲۴۹۶۳۲۴

نمهیل

 

 

۳۲۴۹۰۳۷۱

گیوی زاویه

زاویه کیوی

 

۳۲۴۹۲۲۰۳

دمدل

نوده

 

۳۲۴۹۲۲۰۴

پایگاه هشجین

 

کبودچی مزرعه خط پرست اردبیلق قره تیکان ونن کرکزلو- چهارخانوار- دایو کندی کمر- هشی کمردرق علیا گلگلاب -

۳۲۴۸۲۰۶۱

پیش شماره استان ۰۴۵

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰