مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ۲ شهری (فیاض بخش)

تعداد بازدید:۳۶۸۸
مسئول مرکز:
مهرآور ترابی
پست الکترونیکی مرکز : 2shahri@khalums.ac.ir
شماره تماس: ۳۲۴۲۲۰۳۶

روستاهای تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت ۲ شهری

روستای اصلی

روستای قمر

روستای سیاری

شماره تماس روستای اصلی

آلهاشم علیا

 

 

۳۲۱۴۲۳۶۰

آلهاشم سفلی

 

 

۳۲۱۴۲۳۵۰

بلیل

 

 

۳۲۴۳۰۰۸۹

زاویه سادات

 

 

۳۲۴۶۹۰۷۴

ترزنق

 

 

۳۲۴۰۲۴۲۸

یلوجه

 

 

۳۲۴۰۱۵۹۷

گورانسراب

سنجبدله

 

۳۲۴۶۲۳۴۴

میزه جین

زرتشت آباد

 

۳۲۴۰۵۱۲۳

پیش شماره استان ۰۴۵

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰