امور مالی

تعداد بازدید:۳۶
رئیس امور مالی معاونت بهداشتی:
محسن محسنی
تلفن مستقیم: ۳۲۴۲۲۰۹۸   
تلفن داخلی : ۴۰
کارشناسان واحد حسابداری:
حسین نصیری
زهرا خسروی
حسن توکلی

رابط و بایگان حسابداری:
فریدون مظفری
تلفن مستقیم: ۳۲۴۲۷۱۲۰
تلفن داخلی: ۴۵-۴۱
آخرین ویرایش۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲