رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی خلخال

 

دکتر محمد مهرتک

سمت علمی: استادیار

رشته تخصصی: دکترای تخصصی (ph.D) مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و عضو  هیات علمی

  • پست الکترونیکی اداری: ria@khalums.ac.ir

  • شماره تماس: ۳۲۴۲۲۱۸۹

  • دورنویس: ۳۲۴۳۴۷۱۹

  • با پیش شماره ۰۴۵