رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی خلخال

 

دکتر عمران خسروی

رشته تحصیلی : پزشک عمومی

پست الکترونیکی اداری: ria@khalums.ac.ir

شماره تماس: ۳۲۴۲۲۱۸۹

دورنویس: ۳۲۴۳۴۷۱۹

با پیش شماره ۰۴۵