کارشناس نظارت بر درمان

تعداد بازدید:۳۰۴۳
کارشناس مسئول نظارت بر درمان دانشکده:
جواد فتحی   (کارشناس پرستاری)
تلفن مستقیم: ۳۲۴۲۶۸۰۴ تلفن داخلی: ۲۷
آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۳۹۹