مسئول قرار دادها

تعداد بازدید:۲۵۱۱
مسئول قراردادهای دانشکده:
شعبان شیر علیزاده
تلفن تماس: ۳۲۴۲۷۱۱۸ تلفن داخلی: ۲۹

 

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۳۹۹