اطلاعات اقتصادی دانشکده علوم پزشکی خلخال

تعداد بازدید:۱۸۲۰

کد اقتصادی مرکز: ۴۱۱۳۹۹۸۷۷۹۶۳

کد شناسایی ملی مرکز: ۱۴۰۰۰۲۱۳۷۳۸

شماره ثبت:ن/۵/۴۳۳

تاریخ ثبت :۹۱/۰۲/۰۳

کد پستی مرکز: ۵۶۸۱۷۶۳۸۹۴

شماره فاکس مرکز (دبیرخانه): ۳۲۴۲۲۳۰۵-۰۴۵

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۷