پایگاه جاده ای مجره

تعداد بازدید:۱۹۵۳
تکنسین های شاغل در فوریت های پزشکی مجره:
داور نظیری (کارشناس پرستاری)
جواد مدادی(کارشناس پرستاری)
ارژنگ قربانی (کارشناس پرستاری)
داود اخلاقی (کاردان فوریت های پزشکی)
علی لطیفی (کاردان فوریت های پزشکی)

 

 

شماره تماس :۳۲۴۶۶۳۶۹

 

 

 
آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷