پایگاه ۱ شهری

تعداد بازدید:۲۰۳۲

 

تکنسین های شاغل در فوریت شهری ۱ خلخال

هادی طالبی (کارشناس پرستاری)
داود عباسی (کارشناس پرستاری)
علی صفایی (کارشناس پرستاری)
اسلام معصومی (کارشناس پرستاری)

نقی موذنی (کاردان فوریت های پزشکی)
پوریا شفیعی(کاردان فوریت های پزشکی)
داود جعفری(کاردان فوریت های پزشکی)
رامین نوروز پور
(کاردان فوریت های پزشکی)

 

شماره تماس: ۳۲۴۲۲۰۹۹
 
 
 
 
آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷