ریاست های قبلی دانشکده

تعداد بازدید:۷۷۱

ریاست های قبلی دانشکده (بعد استقلال از علوم پزشکی اردبیل)

1- جناب آقای دکتر علی اکبر شکارچی (07-02-1393لغایت 27-07-1397)
2-
جناب آقای دکتر ابوالفضل باقری (27-07-1397 لغایت 01-04-1399)
3-
جناب آقای دکتر سجاد رحیمی(سرپرست) (01-04-1399لغایت 03-06-1399)
4- جناب آقای دکتر محمد مهرتک (03-06-1399 لغایت 11-01-1401)

آخرین ویرایش۱۱ فروردین ۱۴۰۱