گزارش خطاهای پزشکی

گزارش خطاهای پزشکی
 • 0
 • مشخصات فرد حادثه‌دیده
  1
 • نام بیمار*نام کامل
  2
 • شماره پرونده*نام کامل
  3
 • سن بیمار:*نام کامل
  4
 • محل وقوع خطا
  5
 • نام بخش*نام کامل
  6
 • زمان وقوع خطا
  7
 • تاریخ*تاریخ برگزاری
  8
 • شیفت*نام کامل
  9
 • عامل خطا
  10
 • عامل خطا* عنوان را انتخاب کنید
  11
 • سایر*در صورت نبودن عامل خطا در لیست مورد نظر در این قسمت ثبت شود
  12
 • شدت خطا* انتخاب کنید
  13
 • نوع خطا
  14
 • مرتبط با جراحی* انتخاب کنید
  15
 • دارویی* انتخاب کنید
  16
 • فرآورده خونی* انتخاب کنید
  17
 • بروز عوارض ناخواسته اقدامات درمانی و مراقبت* انتخاب کنید
  18
 • خطای ثبت یک* انتخاب کنید
  19
 • CPR* انتخاب کنید
  20
 • سقوط بیمار* انتخاب کنید
  21
 • مشکل در درمان* انتخاب کنید
  22
 • عفونت بیمارستنی* انتخاب کنید
  23
 • زخم* انتخاب کنید
  24
 • 25
 • نظرات*توضیح بیشتر
  26
 • 27
 • اقدامات انجام یافته بعد از خطا*توضیح بیشتر
  28