آرشیو اخبار

بازدید سرپرست محترم دانشکده از واحد اورژانس

بازدید جناب آقای دکتر شکارچی سرپرست دانشکده علوم پزشکی خلخال همراه با ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر صالحی از اورژانس بیمارستان امام ره خلخال در تاریخ ۹۷.۱.۱۲ و نظارت بر نحوه خدمات رسانی به عموم مراجعین

ادامه مطلب