حوزه ریاست مرکز

تعداد بازدید:۱۱۶۷۵

 رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام (ره) خلخال

دکترمهرداد حامدی
رشته تحصیلی : پزشک عمومی

شماره تماس : 045-۳۲۴۲۷۴۳۵-38داخلی 345
پست الکترونیکی : m.dar@khalums.ac.ir
آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۱