حوزه ریاست مرکز

تعداد بازدید:۱۰۴۹۹

معاونت درمان و رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام (ره) خلخال

دکتر اشکان نقوی نیا
رشته تحصیلی : متخصص داخلی

شماره تماس : 045-۳۲۴۲۷۴۳۵-38داخلی 345
پست الکترونیکی : m.dar@khalums.ac.ir
آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۴۰۱