امور مالی

تعداد بازدید:۷۷۶۷

نام نام خانوادگی رئیس امور مالی: سید  اسماعیل حسن پور

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

مجموعه تحت نظر:

آقای مجید طالب پور : درآمد، کارانه (کارشناس حسابداری)

خانم سارا عابدی: دریافت ،پرداخت،رسیدگی (کارشناس حسابداری )

خانم زهرا بیابانی : اسناد پرسنلی (کارشناس حسابداری)

خانم زهرا باوندی پور:دفترداری(ثبت اسناد حسابداری)

آقای حمید سلیمی:اموال

شرح وظایف

  • نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها و دفاتر قانونی روزنامه ،معین، کل و اعتبارات براساس قوانین و مقررات مالی و صحت سلامت انها
  • نظارت بر حفظ اسناد ،دفاتر مالی ، حواله ها و اسناد تنظیم شده جهت حفظ و نگهداری و صحت آنها به تفکیک اسناد اداری ، پرسنلی و بازنشتگان و موظفین
  • نظارت بر اموال دولتی و نگهداری اموال از طریق نظارت بر امورات جمعداران اموال و ثبت اموال رسیده و ارسالی و طبقه بندی آنها
  • نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و نگهداری حسابهای بانکی و حفظ انها و ثبت بموقع حواله های ارسالی
  • نظارت بر درآمدهای اختصاصی موسسه و چگونگی دریافت و پرداخت و هزینه ها
  • نظارت بر چگونگی هزینه اعتبارات تخصیص یافته و جذب به موقع آنها
  • نظارت بر عملکرد کارکنان زیر مجموعه و ایجاد هماهنگی بین آنها
  • ارتباط با استان و ایجاد هماهنگی لازم بین استان و شهرستان

 

 

آخرین ویرایش۰۸ بهمن ۱۴۰۱