اسناد و مدارک پزشکی

تعداد بازدید:۶۸۹۵

نام نام خانوادگی مسئول واحد : خانم سیده م . عظیمی

مدرک تحصیلی : کارشناس مدارک و اسناد پزشکی

مجموعه تحت نظر :

آقای مرتضی ذولفقاری : مسئول بیمه گری بستری(کاردانی مدارک پزشکی )

خانم ر.عباسی : مسئول اسناد سرپائی(کاردانی مدارک پزشکی)

خانم خ . صفری : مسئول رسیدگی به اسناد پزشکی قبل ازترخیص(کارشناس مدارک پزشکی )

شرح وظایف :

  • ایجاد هماهنگی بین کارکنان واحد مدیریت اطلاعات سلامت با سایر قسمتهای بیمارستان و پاسخ به مکاتبات مربوط به پزشکی قانونی و سایر مراجع با استفاده از سوابق اطلاعات پزشکی
  • شرکت در کمیته های بیمارستانی و عهده دار بودن مسئولیت کمیته مدیریت سلامت و تنظیم سیستم کنترل پرونده بیماران بستری
  • بررسی و تحقیق درباره بهبود فرمهای مدارک پزشکی و عهده دار بودن کمیته تدوین و ساماندهی فرم های مدارک پزشکی
  • کنترل و نظارت بر انجام امور بایگانی پرونده ها براساس روش های تعیین شده
  • نظارت بر کدگذاری پرونده ها بر اساس آخرین ویرایش
آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲