تلفنهای تماس با مرکز

تعداد بازدید:۳۶۰۹

تلفنخانه :۹- ۰۴۵۳۲۴۲۷۴۳۵

سو‍‍‍پر وایزر :۰۴۵۳۲۴۲۶۴۰۲

فاکس:  ۰۴۵۳۲۴۲۶۱۰۷

حسابداری : ۰۴۵۳۲۴۳۳۸۵۶

مدیریت : ۰۴۵۳۲۴۳۳۸۵۷

 

 

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۳۹۶