مدیریت کلینیک تخصصی

تعداد بازدید:۱۹۲۳۸
سرپرست کلینیک تخصصی:
---
مسئول امور کلینیک تخصصی:
خدیجه رحیمی (کارشناس میکروبیولوژی)
شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۲۵۹
شماره تماس کلینیک تخصصی شفا: ۳۲۴۲۰۱۰۱-۰۴۵
 

جهت دریافت نوبت کلیک نمایید.

آخرین ویرایش۲۹ مرداد ۱۳۹۹