بخش اطفال

تعداد بازدید:۶۷۲۲

نام و نام خانواد گی مسئول بخش :خانم س. عباسی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شرح وظایف :

  • نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کادر پرستاری تحت سرپرستی ( رعایت مقررات اداری ظوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن)
  • بررسی وضعیت موجود در بخش / واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
  • آموزش - برنامه ریزی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات پرستاری نیروهای جدیدالورود
  • محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز و ارائه درخواست به مدیریت پرستاری
  • مشارکت در برنامه های ارزیابی بیمارستان نظیر اعتبار سنجی
  • همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش
  • کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۷