بخش زنان

تعداد بازدید:۵۷۷۶

نام نام خانوادگی مسئول بخش : خانم م . قربانی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شرح وظایف :

  • همکاری با مدیریت پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت
  • کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی ، همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران
  • ارزشیابی مستمر کارکنان تحت سرپرستی بر طبق عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی
  • بررسی رضایت مددجویان و همکاران
  • بررسی وضعیت موجود در بخش
آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۷