آزمایشگاه

تعداد بازدید:۵۰۶۷

نام نام خانوادگی مسئول : غلامحسین قربانیان

مدرک تحصیلی : کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف :

  • همکاری با کنترل کیفیت واحدهای خارج سازمان در جهت اخذ نتایج صحیح و مناسب  آزمایشات
  • دریافت و اجرای برنامه های کاری در ارتباط با آزمایشگاه های مافوق سازمانی و اجرای آنها
  • انجام کلیه فعالیتها مطابق دستورالعملها و روشهای اجرایی جاری در سازمان
  • بررسی کار نامنطبق ، مرتبط با آزمایشهای انجام شده و برطرف نمودن انها
  • نگهداری صحیح از لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰