بخش دیالیز

تعداد بازدید:۵۸۲۳

نام نام خانوادگی مسئول بخش : خانم ف . یزدان خواه

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شرح وظایف :

  • ارائه تدابیر لازم در موارد اضطراری از قبیل پارگی ست و صافی ، لخته شدن صافی، قطع برق و خرابی دستگاه
  • هماهنگی ، کنترل و نظارت بر کالیبراسیون منظم و مستمر دستگاههای همودیالیز و سیستم R.O
  • بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی بیمار و ارجاع به واحدهای ذیربطدر صورت امکان
  • آموزش ، برنامه ریزی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات پرستاری نیروهای جدیدالورد
  • پذیرش و ارزیابی بیمار قبل از هر دیالیز
آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۳۹۷