بخش ICU

تعداد بازدید:۴۷۰۶

نام نام خانوادگی مسئول بخش : خانم ز . علیزاده

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شرح وظایف :

  • نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کادر پرستاری تحت سرپرستی
  • همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
  • مشارکت در برنامه های ارزیابی بیمارستان نظیر اعتبار بخشی
  • پاسخگویی به مراجع مختلف در رابطه یا بخش ICU
  • بررسی وضعیت موجود در بخش ICU
آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸