اورژانش

تعداد بازدید:۵۰۵۱

نام نام خانوادگی مسئول بخش : خانم م . طایفی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شرح ظایف :

  • مشارکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان و بیماران جهت بهبود وضعیت
  • توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزش جهت افزایش رضایت شغلی
  • ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
  • هدایت و رهبری ، کنترل و ارزشیابی کادر تحت سرپرستی
  • انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانسی
آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۷