کنترل عفونت

تعداد بازدید:۴۵۷۲

نام نام خانوادگی مسئول واحد: خانم آ . دیانت

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شرح وظایف :

  • همکاری در تدوین ، اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان  به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار
  • همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص ، تحقیق ، کنترل  و ارزشیابی بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی
  • نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در زمینه عفونتهای بیمارستانی و پی گیری اثر بخشی آموزشی
  • همکاری در خود ارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان
  • شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش
آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱