اعتبار بخشی و بهبود کیفیت

تعداد بازدید:۶۶۷۸

نام نام خانوادگی مسئول واحد: خانم ا.شریفیان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

معرفی واحد :

استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها سالهاست که در کشورهای اروپایی در حال اجرا می باشند در کشور ما نیز طرح های اعتبار بخشی ملی و بین المللی جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات بالینی و ایمنی بیمار در حال اجرا می باشد . در همین راستا در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال نیز استانداردهای ملی برمبنای استانداردهای نسل پنجم اعتبار بخشی بیمارستانهای ایران در حال اجرا می باشند .

شرح وظایف :

 • طراحی پرسشنامه های رضایت سنجی بیماران ، همراهان و پرسنل بیمارستان و بررسی نارضایتیها و اجرای اقدامات اصلاحی با همکاری مدیران
 • تهیه و تعیین شاخص های کلیدی بیمارستان با مشارکت مسئولین واحدها و مدیران بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش
 • تدوین و اجرای خط مشی ها ، دستورالعملها و فرایندهای بیمارستان با هماهنگی ذینفعان
 • ارتقاء سطح آگاهی و دانش در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی
 • بررسی و پیگیری و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه نتایج به کمیته مدیریت اجرایی
 • طراحی و پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران
 • برنامه ریزی جهت آموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی
 • نظارت بر اجرای صحیح کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات
 • تدوین برنامه استراتژیک با همکاری مدیران میانی
 • همکاری با واحدها در نوشتن برنامه عملیاتی
 • طراحی و اجرای برنامه ممیزی داخلی
آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲