اقتصاد درمان

تعداد بازدید:۶۷۰۷

نام نام خانوادگی مسئول واحد : خانم ف.پناهی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد تعالی سازمانی

معرفی واحد :

علم اقتصاد به شیوه های منطقی دستیابی به نیازهای حائز اولویت از طریق منابع در دسترس می پردازد. با توجه به موضوعیت دهها کارکرد سلامت و اختصاص منابع موجود به آنها ، اقتصاد سلامت روشهای نوین مدیریت منابع درآمدی ، بودجه سلامت ، هزینه های سلامت و بهره وری و کارایی در سازمانهای سلامت محور را مطرح می نماید . امروزه  اقتصاد بیمارستان از جمله علوم کاربردی است که مدیریت عملکرد بیمارستان ، هزینه ها و منابع آنرا درجهت افزایش توانایی در استفاده از منابع و محدودیت منطقی هزینه ها با مستندات و روشهای جمع آوری داده های اقتصادی درمانی محقق می سازد .

شرح وظایف :

  • طراحی مطالعات درآمدی ، الگوی بودجه ریزی ، روشهای مدیریت هزینه و تحلیل هزینه های بیمارستانی
  • تحلیل داده های جمع آوری شده و توصیه راهکارهای برون رفت از چالشهای موجود
  •  بستر سازی استفاده از نرم افزارهای معین در مدیریت اقتصادی واحدهای تابعه
  • انتقال دانش و فن آوری روز اقتصاد بیمارستانی به مدیران و کارشناسان
  • طراحی فرمت جمع آوری داده های اقتصادی بیمارستانهای تابعه
  • طراحی راهکارهای بهینه سازی مدیریت منابع در بیمارستانها
  • تدوین شاخصهای اقتصادی عملکرد بیمارستانهای تابعه
  • بررسی وضعیت موجود مدیریت اقتصادی بیمارستان

 

آخرین ویرایش۲۸ خرداد ۱۴۰۱