پذیرش اورژانس

تعداد بازدید:۳۴۷۵

نام نام خانوادگی مسئول واحد : خانم ز . مولایی فرد

مدرک تحصیلی : کارشناس مامائی

شرح وظایف :

  • تشکیل پرونده به همراه ثبت اطلاعات دقیق هویتی بیمار مطابق مدارک معتبر طبق مقررات و ثبت آدرس دقیق و شماره تماس و ثبت مشخصات همراه بیمار
  •  راهنمائی و توجیه بیماران برای تهیه مدارک لازم جهت انجام اعمال جراحی و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین
  • برخورد مناسب با بیمار و راهنمائی مراجعین جهت ارجاع به واحد ها و بخش های مختلف
  • پیش بینی و برآورد تعداد فرم های مورد نیاز جهت پذیرش بیماران برای مدت 6 ماه
  • پذیرش بیماران و بررسی مدارک بیماران هنگام پذیرش
آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۸