بخش نوزادان

تعداد بازدید:۴۳۰۵

نام نام خانوادگی مسئول بخش : خانم ت . قربانی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شرح وظایف :

  • نظارت و سازماندهی نیروهای پرستاری بخش و تهیه و تدوین برنامه ماهانه کادر پرستاری بخش
  • نظارت بر تحویل بیمار و فرایند درمان و نظارت و هماهنگی انجام اقدامات تشخیصی - درمانی
  • ثبت آمارهای لازم و همچنین ثبت اطلاعات در سامانه مادر و نوزاد
  • مسئولیت هدایت فرایند تحویل و تحولات و تقسیم بیمار
  • تحویل و کنترل ترالیاورژانش و داروها و اقلام مصرفی
  • نظارت بر نظافت و بهداشت بخش
آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۷