امور داروئی

تعداد بازدید:۴۶۴۸

نام نام خانوادگی مسئول واحد : خانم ش . بیدقی

مدرک تحصیلی : کاردانی  مامائی

شر ح وظایف :

  • رسیدگی به تاریخ انقضاء دارو و لوازم و هماهنگی با بیمارستانهای استان جهت مصرف دارو
  • درخواست خرید دارو و لوازم مصرفی برای داروخانه
  • رسیدگی به توزیع دارو و لوازم مصرفی بخش ها
  • ثبت تغییر قیمت داروها و لوازم در سیستم HIS
  • بازدید از انبار دارویی و لوازم بخش ها
آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۷