بهداشت محیط

تعداد بازدید:۵۷۱۲

نام نام خانوادگی مسئول واحد : خانم م . دشتی

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط

شرح وظایف :

  • کنترل بهداشتی آب مصرفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی، شیمیایی و کلر سنجی با استناد به دستور العمل های استاندارد
  • نظارت و کنترل بهداشتی بر کلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفکیک ، انتقال ، نگهداری موقت بیمارستانی
  • هماهنگی و اقدام جهت تشکیل کمیته بهداشت و شرکت فعال در آن
  • نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان
  • کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط
  • نظارت بر کنترل بهداشتی بخشها
آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۷