بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۵۵۶۱

نام نام خانوادگی مسئول واحد :---

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت حرفه ای

شرح وظایف :

  • شناسایی عوامل زیان آور محیط کار و پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها نظیر مخاطرات فیزیکی ، شیمیایی ،آرگونومیکی و ....
  • ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه
  • تهیه MSDS مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض
  • همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت ،حاکمیت بالینی ، اعتبار بخشی و سایر امور مربوطه
  • تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و پیگیری موارد مطرح شده در کمیته
  • تهیه پیش نویس دستورالعمل جهت انجام معاینات ادواری و قبل از استخدام
  • اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای مدیر بیمارستان و مراکز مربوطه
  • تهیه و تدوین نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۴۰۰