اتاق عمل

تعداد بازدید:۴۷۹۰

نام نام خانوادگی مسئول بخش : خانم ر.محمدپور

مدرک تحصیلی : کارشناس اتاق عمل

شرح وظایف :

  • نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کادر پرستاری تحت سرپرستی (رعایت مقررات اداری و ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن)
  • ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر سرپرستی از طریق بررسی رضایتمندی مددجویان و همکاران با ابزار مناسب
  • بررسی وضعیت موجود در بخش / واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات
  • ارزشیابی مستمر کارکنان تحت سرپرستی بر طبق عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی
  • ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوط به مسئولین ذیربط
آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲