واحد ترخیص

تعداد بازدید:۷۳۰۴

نام نام خانوادگی مسئول واحد : خانم س . آقائی

مدرک تحصیلی : کارشناس مدارک پزشکی

شرح وظایف :

  • دریافت پرونده بیماران ترخیص شده و کنترل کمی و ارسال آنها به واحد اسناد جهت تحویل به نمایندگان بیمه
  • نظارت بر مرتب سزی و تفکیک مدارک پرونده های بستری و تحت نظر جهت تویل به اسناد پزشکی
  • رفع و پیگیری موارد نقص در پرونده ها و تکمیل گزارش رادیولوژی سونوگرافی و آزمایشگاه
  • نظارت بر اجرای تمام قراردادها با بیمه ها و سایر ارگانها در هنگام ترخیص
  •  اجرای دستورالعمل ها و بخش نامه در خصوص نحوه ترخیص بیماران
  • نظارت بر کنترل کدهای عمل جراحی ، ویزیت ها و مشاوره ها
  •  تهیه لیست پرونده های ترخیص شده بیماران
آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸