سوپروایزر آموزشی

تعداد بازدید:۵۷۸۶

نام نام خانوادگی مسئول واحد :  خانم ش . خداویردی پور

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شرح وظایف:

  • تدوین برنامه آموزش مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان آموزش بیمارستان
  • کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده هی مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
  • شناسایی و تعیین اهداف آموزشی و تعیین نیازهای آموزشی و اولویت بندی نیازهای آموزشی
  • مشارکت در کمیته آموزش و پژوهش و گزارش فعالیت های آموزشی به مسئولین
  • ثبت و گزارش کلی فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
  • نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی پرستاری تحت سرپرستی
  • تعیین و گزارش کلی فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
  • مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان
آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲