سوپروایزر بالینی

تعداد بازدید:۶۵۴۴

نام نام خانوادگی مسئول واحد : خانم س . لاسانی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شرح وظایف :

  • همکاری با مدیر خدمات پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت ، میان مدت  و بلند مدت
  • مدیریت بخش ها و کنترل پرسنل از نظر رسیدگی به امورات محوله به نحو احسن
  • هماهنگی اعزام بیماران به مراکز درمانی سایر استان ها و ثبت در سامانه mc-mc
  • مدیریت بحران در بخش های در مانی و اورژانش
  • ثبت حوادث و وقایع غیر متفرقه  و تهیه آمار
  • حضور و غیاب پرسنل کشیک درمان و اداری
  • شرکت در کلیه جلسات برنامه ریزی شده
  • ثبت روزانه آمار در سامانه mc-mc
آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲