تغذیه

تعداد بازدید:۴۸۲۵

نام نام خانوادگی مسئول بخش : جمشید جعفری لنبر

مدرک تحصیلی : کارشناس تغذیه

شرح وظایف  :

فعالیت های اداری 

برگزاری کمیته تغذیه بصورت فصلی و ارائه گزارش و عملکرد واحد

حضور در سایر کمیته ها و جلسات مرتبط با واحد

تعامل و همکاری با واحدهای مختلف بیمارستان

  • فعالیت های بالینی 

مشاوره تغذیه و تنظیم برنامه غذایی برای بیماران بستری و سرپایی

آموزش تغذیه ای پرسنل بیمارستان جهت ارتقاء دانش تغذیه ای

شرکت در دوره ها و نشست های آموزشی به منظور روزامد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز

تهیه متون آموزشی مورد نیاز در خصوص تغذیه

نظارت بر مطالب آموزشی تهیه شده در بیمارستان

  • مدیریت خدمات غذایی

نظارت فنی و بهداشتی بر فعالیت پرسنل آشپزخانه

تنظیم برنامه غذایی براساس نظرسنجی های فصلی از پرسنل و بیماران

نظارت و کنترل مواد غذایی از مرحله خرید تا پخت و توزیع غذا

صدور ژتون غذا جهت همراهان بیمار و پرسنل بیمارستان

 

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۴۰۲