اطلاعات اقتصادی مرکز آموزشی و درمانی امام ره خلخال

تعداد بازدید:۹۶۹

شماره ملی :  14005455966   
کد اقتصادی:  411663974198 
شماره تماس: 39-32427435-045
کد پستی:     5681966675
آدرس مرکز   : خلخال -میدان بسیج -مرکز آموزشی و درمانی امام ره خلخال

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰